1
1

dCas9有哪些应用?

干扰 细胞 过表达 云梦 • 6 天前 • 最后回复来自 梧桐树下
1

gRNA的设计有哪些原则?

sgRNA 基因敲除 云梦 • 6 天前 • 最后回复来自 梧桐树下
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
信息栏
小恒学术问答,帮您解决细胞分子以及慢病毒、腺病毒、腺相关病毒AAV包装问题
站内统计
  • 主题数量:2068
  • 回帖数量:1707
  • 分类数量:12
  • 标签数量:86
  • 用户数量:60