1
1
1
1

miRNA mimics和inhibitor的NC可以共用吗?

miRNA 云梦 •  2023-12-22 • 最后回复来自 梧桐树下
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
标签:miRNA
miRNA

miRNA

    

    

  • 25个主题      0人收藏
  • 标签创建于1970-01-01
  • 最后更新于2024-05-17
信息栏
小恒学术问答,帮您解决细胞分子以及慢病毒、腺病毒、腺相关病毒AAV包装问题
站内统计
  • 主题数量:2096
  • 回帖数量:1749
  • 标签数量:86
  • 用户数量:61