1
1

dCas9有哪些应用?

干扰 细胞 过表达 云梦 •  2024-05-17 • 最后回复来自 梧桐树下
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
标签:过表达
过表达

过表达

    

    

  • 54个主题      0人收藏
  • 标签创建于1970-01-01
  • 最后更新于2024-06-06
信息栏
小恒学术问答,帮您解决细胞分子以及慢病毒、腺病毒、腺相关病毒AAV包装问题
站内统计
  • 主题数量:2096
  • 回帖数量:1749
  • 标签数量:86
  • 用户数量:61