Jurkat细胞用什么试剂转染好一点那?

汉恒-杨燕 • 2020-05-19 • 最后回复来自 
1

腺相关病毒

拦路妖 • 2020-05-19 • 最后回复来自 
1

Maxalt: Can I Buy

MR. 司 • 2020-05-19

启动子

Heng • 2020-05-19 • 最后回复来自 
1

细胞转染

Heng • 2020-05-19 • 最后回复来自 
1
1

细胞培养

汉恒-杨燕 • 2020-05-19

稳转株筛选

冯一琳 • 2020-05-19

AAV感染

冯一琳 • 2020-05-19 • 最后回复来自 
1

构建质粒

MR. 司 • 2020-05-19 • 最后回复来自 
1

慢病毒

拦路妖 • 2020-05-19 • 最后回复来自 
1

细胞感染

Heng • 2020-05-19

腺病毒包装

汉恒-杨燕 • 2020-05-19 • 最后回复来自 
1

腺病毒

Heng • 2020-05-19 • 最后回复来自 
1

腺病毒单位

拦路妖 • 2020-05-19 • 最后回复来自 
1

多个片段克隆问题

拦路妖 • 2020-05-12 • 最后回复来自 
2

#自噬#

拦路妖 • 2020-05-12
1
信息栏
小恒学术问答,帮您解决细胞分子以及慢病毒、腺病毒、腺相关病毒AAV包装问题
站内统计
  • 主题数量:1707
  • 回帖数量:1348
  • 分类数量:12
  • 标签数量:86
  • 用户数量:37