mir的模拟完和抑制物分成熟体前体吗?

By lifangtang at 2022-03-22 • 0 人收藏 • 208 人看过
mir的模拟完和抑制物分成熟体前体吗?
1 个回复 | 最后更新于 2022-03-22
2022-03-22   # 1
通常都是用的mir成熟体的模拟物,用转染试剂转染。

登录后方可回帖

Loading...